Nazwa operacji:

„Rozwój przedsiębiorstwa w obszarze świadczenia usług noclegowych w sposób przyjazny środowisku poprzez zakup i montaż instalacji OZE”

Operacja jest realizowana w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Cel operacji:

Rozwój przedsiębiorstwa w obszarze świadczenia usług noclegowych w sposób przyjazny środowisku poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz utworzenie miejsca pracy

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Operacja obejmuje swoim zakresem zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych:

1) na dachu obiektu pensjonatowego zlokalizowanego w Grzybowie przy ulicy Bałtyckiej 16

2) na dachu obiektu pensjonatowego zlokalizowanego w Grzybowie przy ulicy Namiotowej 16

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa w sposób przyjazny środowisku dzięki wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów pensjonatowych, co spowoduje zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz podniesienie potencjału konkurencyjnego w zakresie działalności w obszarze świadczenia usług noclegowych na terenie Grzybowa, a więc obsługi ruchu turystycznego.

Instalacje fotowoltaiczne będą wytwarzały energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania w/w obiektów pensjonatowych, co umożliwi Beneficjentowi ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Przełoży się to na możliwość stosowania bardziej konkurencyjnych cen, co z kolei zwiększy obłożenie obiektów, dzięki czemu Beneficjent będzie generował wyższe przychody ze sprzedaży usług noclegowych, dzięki czemu  poprawi się jego kondycja finansowa, jak również podniesie się jego potencjał konkurencyjny. W ramach operacji Beneficjenta stworzy również miejsca pracy.